ks. dr Grzegorz Harasimiak

Kontakt

Ilustracja kontaktu

starszy wykładowca

Adres:
pok. 306
ul. Narutowicza 17a

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: (91) 444 28 63

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Tygodniowy rozkład zajęć

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.15 - 9.00

 

 

 

 

 

9.00 - 9.45

 

 

 

10.00 - 10.45

 

 

 

 

10.45 - 11.30

 

 

 

11.45 - 12.30

 

 

 

 

12.30 - 13.15

 

 

 

13.30 - 14.15

 

 

 

14.15 - 15.00

 

 

 

 

15.15 - 16.00

 

 

 

 

 

16.00 - 16.45

 

 

 

 

 

17.00 - 17.45

 

 

 

 

 

17.45 - 18.30

 

 

 

 

 

18.45 - 19.30

 

 

 

 

 

19.30 - 20.15

 

 

 

 

 

 PUBLIKACJE 

 

Monografie

1. Ewolucja zasad odpowiedzialności, traktowania i postępowania z nieletnimi, Wydawnictwo Ottonianum Szczecin 2000, ss. 144. 

2. Demoralizacja jako podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi. Analiza i wnioski, Wydawnictwo Ottonianum Szczecin 2001, ss. 249. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim

1. Demoralizacja – podstawowe pojęcie postępowania z nieletnimi (w:) J. M. Stanik, L. Woszczek (red.) Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

2. Dyrektywa indywidualizacji w postępowaniu z nieletnimi (w:) J. M. Stanik, L. Woszczek (red.) Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

3. Nieletni sprawcy czynów zabronionych – winni czy ofiary w polskim modelu postępowania z nieletnimi (w:) L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych urodzin, Liber Warszawa 2005.

4. Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy (w:) I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka (red.), Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, LexisNexis Warszawa 2005.

5. Uwagi o odpowiedzialności karnej w dawnej Polsce (w:) E. Komorowska, A. Furier (red.), Świat Słowian w języku i kulturze, Print Group Szczecin 2005.

6. Granice represji karnej. Uwagi o propozycji zmian odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności (w:) J. Ciapała, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Prawa podmiotowe. Pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.

7. Konstrukcja odpowiedzialności karnej nieletnich w świetle kodeksu karnego z 1997 roku i propozycji jego zmian (w:) T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk (red), Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie kodeksu karnego z 1997 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2006.

8. Możliwości ujednolicenia postępowania z nieletnimi w państwach europejskich na tle idei europeizacji prawa karnego (w:) T. Smoliński (red.), Modele integracji międzynarodowej, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2006.

9. Obraz zachowań patologicznych dzieci i młodzieży w Szczecinie (w:) T. Bukiet - Nagórska (red.), Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Wydawnictwo STO Bielsko - Biała 2006.

10. Rak jest rybą, czyli uwag kilka o języku prawa i prawników (w:) E. Komorowska, A. Krzanowska (red.), Świat Słowian w języku i kulturze. Kulturoznawstwo, historia, Print Group Szczecin 2006.

11. Wizerunek nieletnich sprawców czynów zabronionych w kontekście badań nad determinantami zachowań ludzkich (w:) B. Gawrońska-Szklarz (red.), Sześćdziesięcioletni dorobek nauki na Pomorzu Zachodnim wnoszony do Unii Europejskiej (Materiały II Kongresu Nauki), Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin 2006.

12. Ochrona środowiska jako dobro prawnie chronione w polskim prawie karnym (w:) W. Dyk (red.), Sozologia systemowa. Tom II Antroposfera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

13. Ustalanie elementów kryminogenezy, a sędziowskie decyzje o wszczęciu i prowadzeniu postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych (w:) J. Stanik (red.), Problemy profilaktyki oraz interwencji społecznej i prawnej wobec zjawisk paraprzestępczych i przestępczych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Warszawa 2007.

14. Wychowanie a znęcanie w rodzinie nad małoletnim w polskim prawie karnym (w:) J. Krukowski, A. Maćkowski (red.), Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.

15. Godność człowieka w świetle nauczanie Jana Pawła II a podstawa praw i wolności w polskim systemie prawnym (w:) Ż. Kozicka - Borysowska, J. Misiukajtis (red.), W kręgu słowa, Print Group Szczecin 2008.

16. Podstawy kryminalizacji zachowań ujętych w art. 199 §3 k.k. (w:) J. Jakubowska - Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.), Reforma prawa karnego propozycje i komentarze, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2008.

17. Podstawy odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy pocztowej (w:) R. Czaplewski, K. Flaga - Gieruszyńska (red.), Rynek usług pocztowych, Wolters Kluwer Warszawa 2008.

18. Satanizm w świetle konstytucyjnego prawa do wolności sumienia i wyznania (w:) S. Bukalski (red.), Szatan w religii i kulturze, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

19. Uwagi na tle denotacji dobra prawnie chronionego w przestępstwach przeciwko wolności sumienia i wyznania (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, D. Wancinkiewicz (red.), Prawne aspekty wolności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

20. Wybrane, sporne kwestie w polskim prawie karnym w świetle nauczanie Jana Pawła II (w:) R. Misiak, K. Guzikowski (red.), Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia historyczne i społeczne, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

21. Prawnokarna problematyka złego traktowania małoletnich. Istota i skala zjawiska w Polsce (w:) E. Krzyżak - Szymańska (red.), Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2009, s. 13 - 33.

22. Wiek sprawcy czynu zabronionego jako kryterium zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej w prawie polskim (w:) J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2010, s. 99 - 110.

23. Represje wobec Kościoła katolickiego na przykładzie postępowań karnoadministracyjnych na terenie województwa szczecińskiego w latach 1962 – 1972 (w:) T. Ceynowa, P. Knap (red.), Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na Pomorzu zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 1945 - 1989, Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2010, s. 65 - 81.

24. Uwagi dotyczące postępowania z nieletnimi na tle określenia jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego w tzw. kodeksie nieletnich (w:) S. Bukalski (red.), Duszpasterskie i profilaktyczne aspekty służby penitencjarnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2010, s. 61 - 85.

25. Instytucjonalne represjonowanie Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim na przykładzie szpitala św. Karola Boromeusza w Szczecinie (w:) A. Dymer (red.), Człowiek. Religia. Zdrowie, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Kadruk Szczecin 2011, s. 465 - 485.

26. Obowiązek zapewnienia edukacji dzieci przez ich rodziców w świetle prawa kanonicznego (w:) J. Piskorski (red.), Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem, Instytut Sobieskiego, Warszawa 2011, s. 41 - 53.

27. Opinia biegłego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (w:) J. M. Stanik (red.), Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011, s. 164 - 177.

28. Kryminalizacja bigamii w świetle konstytucyjnego obowiązku ochrony małżeństwa w Polsce (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Małżeństwo na całe życie?, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztyn 2011, s. 341 - 355.

29. Prawo do obrony a funkcje adwokata w kanonicznym procesie karnym (w:) R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Współpraca sądów ze stronami procesowymi i adwokatami, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Olsztyn 2011, s. 174 - 187.

30. Dziecko jako adresat normy prawnokarnej (w:) M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Rodzina w prawie. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Ryszardowi Sztychmilerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 30 - lecia pracy naukowej, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski Olsztyn 2013, s. 173 - 187.

31. Określenie czynu karalnego jako podstawy odpowiedzialności w polskim modelu postępowania z nieletnimi (w:) A. Błachnio - Parzych, J. Jakubowska - Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska (red.), Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, Wolters Kluwer Warszawa 2013, s. 689 - 701.

32. Podstawy prawne obowiązku troski władzy publicznej o osoby chore psychicznie (w:) A. Dymer (red.), Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie. Terapia. Ochrona, Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, Wydawnictwo Kadruk Szczecin 2013, s. 411 - 424.

33. Określenie granic postępowania z nieletnimi popełniającymi czyny zabronione w propozycjach kodeksu nieletnich a podstawa ich wyodrębnienia w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich (w:) Aksjologia postępowania w sprawach nieletnich – obecny stan prawny i perspektywy zmian, pod red. P. Kobesa, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2014, s. 31 – 39. 

 

Rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku obcym

1. Implementation of the EU Council Framework Decision on combating the sexual exploitation of children and child pornography to the Polish Penal Code (w:) E. Cała - Wacinkiewicz, K. Flaga - Gieruszyńska, D. Wacinkiewicz (red.) Poland in the Europen Context – Selected Legal, Economic and Political Aspects, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 83 - 95.

 

Artykuły

1. Od represji do opieki i wychowania, Szczecińskie Studia Kościelne 1994, nr 5.

2. Podłoże, geneza, motywy zachowań patologicznych dzieci i młodzieży, Prezbiterium 1998, nr 5-6.

3. Dyrektywa dobra nieletniego w postępowaniu z nieletnimi. Analiza i wnioski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2002, nr 14.

4. Idea wczesnej interwencji wychowawczej w polskim modelu postępowania z nieletnimi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2002, nr 15.

5. Uwagi o etycznych i moralnych podstawach nauki o przestępstwie w polskim prawie karnym, Colloqia Theologica Ottoniana 2002, nr 2.

6. Obraz zachowań patologicznych dzieci i młodzieży w Szczecinie, Colloqia Theologica Ottoniana 2003, nr 2.

7. Problematyka biopsychicznych determinantów zachowań przestępczych, Colloqia Theologica Ottoniana 2003, nr 1.

8. Rodzinne uwarunkowania zachowań patologicznych dzieci i młodzieży, Colloqia Theologica Ottoniana 2003, nr 1.

9. Kluczowe zagadnienia prowadzenia mediacji w sprawach nieletnich, Zeszyty Naukowe Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 2 - 4.

10. Mediacja w polskim modelu postępowania z nieletnimi, Przegląd Prawa Karnego 2004, nr 23.

11. Pojęcie niedostosowania społecznego a polski model postępowania z nieletnimi, Studia Prawnicze 2004, nr 2.

12. Idea integracji europejskiej a europeizacja prawa karnego, Problemy integracji europejskiej 2005, nr 3.

13. Młody człowiek – urodzony przestępca? Zarys problematyki determinantów zachowań patologicznych, Biuletyn V. Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki w Szczecinie i Koszalinie 2005.

14. Problem zachowań przestępczych dzieci i młodzieży, Kwartalnik MEN – Opieka, Terapia Wychowanie 2005, nr 3 - 4.

15. Ewangeliczny opis męki i śmierci Jezusa w świetle ówczesnego prawa, Niedziela 2006, nr 10.

16. Kluczowi uczestnicy procesu Jezusa, Niedziela 2006, nr 11.

17. Podstawy wyroku skazującego w sprawie Jezusa, Niedziela 2006, nr 14.

18. Postępowanie z Jezusem przed Sanhedrynem, Niedziela 2006, nr 12.

19. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 1, Wychowanie na co dzień 2006, nr 12.

20. Spotkanie ze Zmartwychwstałym w świetle misterium Jego męki i śmierci, Niedziela 2006, nr 16.

21. Wykonanie wyroku na Jezusie, Niedziela 2006, nr 15.

22. Zachowania przestępcze nieletnich w świetle danych statystycznych, Przegląd Prawa Karnego 2006, nr 25.

23. Adwokat w prawie kanonicznym – kto to taki?, In Gremio 2007, nr 5.

24. Paragrafem w małolata, In Gremio 2007, nr 4.

25. Pełnomocnik w prawie kanonicznym, In Gremio 2007, nr 6.

26. Problem wakacyjnego miejsca sprawowania Mszy świętej, In Gremio 2007, nr 9.

27. Przeciwdziałanie zachowaniom przestępczym nieletnich w środowisku lokalnym. Cz. 2, Wychowanie na co dzień 2007, nr 1.

28. Teza o nieletnim jako urodzonym przestępcy w świetle zarysu teorii omawiających etiologię zachowań przestępczych, Zeszyty katechetyczne 2007, nr 4(46).

29. Urzędnicy Trybunału Kościelnego biorący udział w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, In Gremio 2007, nr 7 – 8.

30. Prawnicy nie gęsi … swojego patrona też mają, In Gremio 2008, nr 3 – 4.

31. Wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną w dawnej Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Roczniki Prawnicze 2008, nr 18.

 

Opracowania encyklopedyczne

1. Hasła (w:) Encyklopedia Zagadnień Międzynarodowych, pod red. E. Cała - Wacinkiewicz, R. Podgórzańskej, D. Wacinkiewicza, C. H. Beck Warszawa 2011, s. 34 - 46, 672 - 674, 680 - 681, 699 - 705, 706 - 708, 723 - 726. 

Tytuły autorskich haseł: Corpus Iuris, Ekstradycja, Europeizacja prawa karnego, Europejski nakaz aresztowania, List żelazny, Międzynarodowa przestępczość zorganizowana, Międzynarodowe prawo karne, Prawo karne międzynarodowe, Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania, Przejęcie i przekazanie ścigania karnego, Przestępczość transgraniczna, Uznanie i moc prawna orzeczeń karnych w Polsce, Współpraca państw członkowskich UE w sprawach karnych, Zasada represji wszechświatowej, Chrześcijaństwo, Ekumenizm, Konkordat, Kościoły protestanckie i Kościół anglikański, Kościół katolicki, Kościół prawosławny, Modele regulacji stosunków państwo kościół (związki wyznaniowe), Sekta religijna, Stolica Apostolska.

Ogłoszenia Dziekanatów < zwiń >

Ogłoszenia SSP

Ogłoszenia NSP

Ogłoszenia SSA

Ogłoszenia NSA

Ogłoszenia SSEP

Ogłoszenia SSD

Ogłoszenia NSD

Ważne terminy dla studentów

logo us


Rektorat US
al. Papieża Jana Pawła II 22a,
70-453 Szczecin


Wydział Prawa i Administracji
ul. Narutowicza 17A,
70-240 Szczecin
Kontakt:
tel. (091) 444 28 26
fax. (091) 444 28 46
wpia@mec.univ.szczecin.pl
www.mec.univ.szczecin.pl
www.wpiaus.pl